ΤΜΗΜΑΤΑ

ΤΜΗΜΑΤΑ τησ εταιρειας

 • ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Η Γενική Διεύθυνση είναι υπεύθυνη για το συντονισμό και την παρακολούθηση όλων των Τμημάτων που λειτουργούν εντός της επιχείρησης. Σκοπός της είναι να συντονίζει το σύνολο των εργασιών και πόρων προς την κατεύθυνση της αποτελεσματικής κατανομής εργασιών για την ποιοτικότερη και αποδοτικότερη υλοποίηση των έργων.

 

 • ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Η Γραμματεία Διοίκησης έχει καθήκοντα την διεκπεραίωση όλων θεμάτων που αφορούν την λειτουργία της Διοίκησης. Τα στελέχη της Γραμματείας Διοίκησης είναι επιφορτισμένα να μεριμνούν για την εύρυθμη λειτουργία του συνόλου της επιχείρησης και να στηρίζουν τη διεύθυνση και τα στελέχη στην εκπλήρωση των στόχων τους, σε θέματα που άπτονται της επιχειρηματικής καθημερινότητας.

 

 • ΝΟΜΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

Ο Νομικός Σύμβουλος λειτουργεί επικουρικά στις λειτουργίες της επιχείρησης, παρέχοντας νομικές συμβουλές και υπηρεσίες στις περιπτώσεις που είναι απαραίτητο.

 

 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Η Οικονομική Διεύθυνση έχει την οικονομική παρακολούθηση του συνόλου των δραστηριοτήτων. Βασικός αντικειμενικός στόχος της Οικονομικής Διεύθυνσης είναι η εξασφάλιση των αναγκαίων πόρων για τη λειτουργία της επιχείρησης και ο έλεγχος της χρησιμοποιήσεως αποδοτικότητάς τους μέσω σχεδιασμού προγράμματος δράσης και τέλος η ανάπτυξη και ο έλεγχος των οικονομικών – λογιστικών διαδικασιών της επιχείρησης.

 

 • ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Ο Διευθυντής Διασφάλισης Ποιότητας ελέγχει ότι όλες οι παρεχόμενες υπηρεσίες γίνονται σύμφωνα με τα συστήματα ποιότητας και τους σκοπούς που έχει θέσει η Γενική Διεύθυνση, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί η απαιτούμενη υψηλή ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών.

Η MEDIASUITE διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001:2015, ISO 14001:2004 και κατά ΕΛΟΤ 1435:2009

 

 • ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ

Το Τμήμα αυτό αναλαμβάνει και εκτελεί όλες τις διοικητικές και διαχειριστικές εργασίες που είναι απαραίτητες για την εύρυθμή λειτουργία της επιχείρησης ως σύνολο. Συνεργάζεται στενά με το Λογιστήριο της επιχείρησης, τους προμηθευτές της και τις Δημόσιες Υπηρεσίες, όπως είναι το Επιμελητήριο, το ΙΚΑ, κτλ.

 

 • ΤΜΗΜΑ R&D

Το Τμήμα R&D έχει αντικείμενο αφενός μεν τη σχεδίαση και την ανάπτυξη καινοτόμων και προηγμένων υπηρεσιών και προϊόντων. Στόχος του είναι ανάπτυξη νέων προϊόντων και υπηρεσιών, η βελτίωση των υπαρχόντων, η επίλυση προβλημάτων τους, η ανάπτυξη αποτελεσματικότερων τρόπων διαχείρισης και παροχής υπηρεσιών. Όλα τα παραπάνω θα επιτευχθούν μέσω της αξιοποίησης των αλλαγών του εξωτερικού περιβάλλοντος και της προσαρμογή των εξωτερικών αναγκών σε συνδυασμό με τις εσωτερικές δυνατότητες.

 

 • ΤΜΗΜΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ, ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ & ΠΡΟΒΟΛΗΣ

Το Τμήμα αυτό διαχωρίζεται σε 3 τρείς διακριτές λειτουργίες:

 • Το Δημιουργικό όπου μελετώνται, σχεδιάζονται και υλοποιούνται δημιουργικές και γραφιστικές προτάσεις για τα έργα που υλοποιεί η επιχείρησης,
 • Η Διοργάνωση και Υποστήριξη των πελατών μας για τη συμμετοχή τους σε Διεθνείς Εκθέσεις και στην υλοποίηση επιτυχημένων εκδηλώσεων,
 • Οι Προωθητικές ενέργειες και η χρήση των New Media (Social Media Marketing, e – marketing, κτλ) στην μεγιστοποίηση της δημοσιότητας των δραστηριοτήτων των πελατών μας.

Το Τμήμα αυτό διαθέτει μεθοδολογία και ικανότητα υλοποίησης μεγάλης κλίμακας έργων καθώς διαθέτει την απαιτούμενη εμπειρία και τους πόρους.

 

 • ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Η Διεύθυνση Πληροφορικής αναπτύσσει το σύνολο των λύσεων λογισμικού και πληροφοριακών συστημάτων της επιχείρησης. Υπάρχει Τμήμα ανάπτυξης λύσεων web (ICT) και λύσεων mobile. Σημαντικό κομμάτι του συγκεκριμένου τμήματος αποτελεί η ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών.

 

Επιπρόσθετα, η Ψηφιοποίηση και Ψηφιακό Περιεχόμενο δημιουργεί, επεξεργάζεται και διανέμει το ψηφιακό περιεχόμενο, σε έργα Πληροφορικής, τηλεκατάρτισης και δημοσιότητας και προβολής. Παρέχονται υπηρεσίες τηλεκατάρτισης και τηλεκπαίδευσης, μέσω της πλατφόρμας σύγχρονου και ασύγχρονου e-learning, την οποία έχει αναπτύξει η ίδια η MEDIA SUITE. Η πλατφόρμα v-learning χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία τα τελευταία 3 έτη και έχουν καταρτιστεί μέσω της πλατφόρμας v-learning χιλιάδες καταρτιζόμενοι σε διάφορα θεματικά αντικείμενα. Επίσης, μέριμνα του συγκεκριμένου τμήματος είναι και η δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού.

 

 • ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Το Τμήμα αυτό παρέχει υπηρεσίες συμβουλευτικού και μελετητικού περιεχομένου σε ιδιώτες πελάτες και φορείς του Δημοσίου τομέα σε τομείς που εμπίπτουν στις δραστηριότητες της επιχείρησης. Επίσης, αναλαμβάνει τη συγγραφή προτάσεων αναπτυξιακών έργων, τόσο σε Εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου να σχεδιαστούν και υλοποιηθούν έργα μεγάλης κλίμακας, υψηλών απαιτήσεων και προδιαγραφών.

 

 • ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΩΝ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Το Τμήμα Μελετητικών και Συμβουλευτικών Υπηρεσιών αναλαμβάνει έργα τεχνικής υποστήριξης δημόσιων και ιδιωτικών φορέων, μελέτες ποιότητας και συγγραφή εγχειριδίων.

Μια επιπρόσθετη και πολύ ουσιαστική λειτουργία του Τμήματος είναι η μελέτη των τευχών των Δημοσίων Διαγωνισμός, η προετοιμασία των φακέλων συμμετοχής, η παρακολούθηση των διαγωνιστικών διαδικασιών και μετέπειτα η παρακολούθηση και υλοποίηση των Δημοσίων Συμβάσεων.

Ελατε σε επαφη

Έχετε ερωτήσεις; Είμαστε πάντα ανοιχτοί να μιλήσουμε για την επιχείρησή σας, νέα έργα, δημιουργικές ευκαιρίες και πώς μπορούμε να σας βοηθήσουμε.